Kako se kalila Energodata

Među starim biltenima Energoprojekta, iz dubina arhive, pronašli smo jedan zaista interesantan tekst, iz 1961. godine.

Tema broja je bila projektovanje elektronskog centra Saveznog zavoda za statistiku. U tekstu je detaljno opisana vrsta i obim radova, kao i suočavanje sa tadašnjim strahovima – da li će kompjuteri zameniti ljude i smanjiti broj radnih mesta? Ovaj projekat je utro put sličnim poslovima u regionu, pa je tako napravljen teren za stvaranje Energodate, prve domaće informatičke kompanije.
Zbog velike dužine, tekst prenosimo u skraćenom obliku i nadamo se da smo dočarali ondašnje shvatanje IT-ja, ali i društvenih prilika koje su vladale u zemlji. Originalni tekst možete preuzeti sa ovog linka.

ELEKTRONSKI CENTAR

Da ne bi zaostajala za društvenim potrebama i naša statistika rešila je da primeni savremenu tehniku pri obradi podataka, izabrana je elektronska tehnika. Studijska grupa Saveznog zavoda za statistiku krajem 1958. god, odlučila je da nabavi uređaj IBM 7o5. To je jedan od najvećih uređaja ovoga tipa u svetu i prvi put se koristi direktno u statističke svrhe, Sam uređaj koštao je 1,8 miliona dolara, a za pomoćne instalacije i građevinske radove utrošeno je daljih 8oo miliona dinara.

Krajem maja 1959. god, Energoprojekt je počeo sa projektnim radovima, a septembra 1960. god, Elektronski centar je pušten u probni pogon. Pored projektovanja, Energoprojekt je nabavljao svu opremu i vršio stalni nadzor na gradilištu. Energoprojekt je isto tako birao preduzeća koja su izvodila radove,

Na gradnji elektronskog centra učestvovalo je oko 45 raznih preduzeća, što još više dopunjuje teškoće sa kojima su se borili naši ljudi na gradilištu.

OSNOVNI PODACI RADU ELEKTRONSKOG CENTRA

Sistem IBM 7o5 u Elektronskom centru Saveznog zavoda za statistiku sastoji se, u prvoj fazi, od 23 mašine, Sistem obrađuje podatke, koji mogu biti izraženi raznim kombinacijama cifara, slova, ili specijalnih znakova, U toku obrade obezbeđena je neprekidna kontrola podataka, Program i podaci sa kojima sistem radi unose se u vidu bušenih kartica, perforirane magnetne trake, ili magnetne trake i čuvaju se u takozvanoj feritnoj memoriji.

ELEKTRONSKI CENTAR – sala pomoćnih mašina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONSKI CENTAR – glavna sala

ŠTA JE PROGRAMIRANJE?

Elektronski sistem za obradu podataka radi sa podacima samo ono što mu je precizno naređeno, On nije u stanju da samostalno odlučuje, ili izvršava zadatke. Rad na pripremanju zadataka normalno traje znatno više nego sam proces rešavanja, koji se obavlja na mašini, To je intelektualni rad svoje vrste, upravo zanimanje koje zahteva poseban izbor i obuku kadra, IBM 705 može da primi oko 4o tzv, instrukcija. Svaka instrukcija naređuje mašini izvođenje jedne određene operacije. Niz instrukcija, napisan određenim kodom na jeziku mašine, naziva se programom. Program opisuje celokupan rad mašine, od početka (ulaz podataka) do kraja (izlaz rezultata). Programiranje je prema tome dosta komplikovan proces, koji se obavlja posle prethodnog proračunavanja problema u toku dužeg vremenskog perioda, čak i po više meseci kod najkomplikovanijih zadataka.

DA LI ELEKTRONSKI CENTAR ZAMENJUJE 6.000 LJUDI?

Često se citira u štampi navedeni podatak, koji je u osnovi pogrešan, jer Elektronski centar ne zamenjuje 6.000 ljudi, već povećava proizvodnost ( u celoj statistici zaposleno je 3.ooo ljudi), Elektronski centar obavlja novi, dodatni rad, Ako bi se pravila neka poređenja u vezi onoga što on može da uradi, onda bi to izgledalo otprilike ovako:

  • u sabiranju je 14.000 puta brže od čoveka
  • u logičkim odlukama 30.000 puta brži
  • štampač obavlja rad loo do 2oo daktilografkinja (naručen je još jedan štampač koji je 4 puta brži od ovoga, međutim 26 postojećih daktilografkinja u Saveznom zavodu za statistiku neće biti zamenjene).
    TEŠKOĆE U RADU

Kako prilikom izrade projekta, tako i kod koordinacije sa mnogim izvođačima bilo je niz teškoća u radu,

Može se navesti i to da i sama koordinacija svih poslova u okviru našeg preduzeća nije uvek dobro funkcionisala i bila je potrebna pomoć višeg rukovodstva da se poslovi ne ukoče. Često je i neki sitniji problem dovodio do toga da je morao da interveniše Glavni inženjer nekog sektora, Projektanti kada izrade projekat izgube interes da vrše izvesne potrehne izmene u projektu do kojih je moralo doći, jer je za jednu godinu i 4 meseca nemoguće, bez teškoća i izmena, projektovati i izvesti jedan ovakav objekat.

Najveće teškoće nastale su kod realizacije projekta, Malo građevinsko preduzeće „Velebit“ pokazalo se i pored zalaganja ljudi, nedoraslo za jedan ovakav objekat i zbog toga je naša nadzorna grupa morala da radi daleko više nego što je to normalno i na momente čak i silom da tera ljude na rad. Pokazalo se i ovoga puta da za poslovne partnere treba birati jača preduzeća, jer se veliki poslovi ne mogu raditi sa malim. Neka naša preduzeća bili smo prinuđeni da menjamo u toku radova, a za mnoga smo morali biti i nabavljači materijala i nadzorni organi pri radu.

Treba sa najvećom opreznošću ulaziti u ovako kompleksne poslove, gde mi treba da dajemo ključeve. Osnovna stvar je da projekat pre izvođenja bude razrađen i oprema na vreme poručena, jer u protivnom može doći do težih posledica.

Direktor Saveznog zavoda za statistiku, prilikom svečanog puštanja Elektronskog centra u stalni pogon odao je puno priznanje našem preduzeću, a naročito nadzornoj službi za uspešan rad na ovom poslu. Ne može se preskočiti značajna uloga investitora u toku izgradnje ovog objekta, a posebno Direktora Saveznog zavoda za statistiku, druga Ante Novaka, koji je sa potpunim razumevanjem pratio sve naše napore, pomagao kada je bilo potrebno i pružao značajnu pomoć svojim ličnim autoritetom u svim kritičnim momentima izgradnje.

Važno je spomenuti, da smo zahvaljujući iskustvu u radu na ovom Centru, a i uspehu postignutom na tom poslu, već zaključili novi ugovor za jedan manji Elektronski centar za distribuciju grada Beograda, a da se očekuje potpisivanje ugovora za rudnik Trepču. Ovi poslovi će biti dosta lakši, jer se sada raspolaže iskustvima iz dosadašnjeg rada.

I pored niza teškoća u toku ovoga posla, i pored toga što ponegde mi lično nismo potpuno zadovoljni kvalitetom izvedenih radova, ipak možemo da zaključimo da mnoge noći proveđene na gradilištu nisu bile uzaludne i da Elektronski centar izrađen u rekordnom vremenu već uveliko radi i daje odlične rezultate neophodne našoj socijalističkoj zajednici i da ovaj objekat predstavlja novi uspeh našeg preduzeća.

Tekst pisao: Ing. Đura Damjanović